Política de Privadesa

Reglament europeu 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades

Tant la privadesa de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per a ECO HOSTAL GRAU, S.L. Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal obtinguts dels seus clients, contactes i proveïdors i podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment. És per això que l’empresa es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en què s’accedeixi a la web.

Data última actualització: 1/05/2018

1.- Identificació del titular responsable del tractament:

ECO HOSTAL GRAU, S.L.

B66907643

Carrer Ramelleres nº 27, 08001 de Barcelona
E-mail: monica@hostalgrau.com

2.- Finalitat del tractament, base legal i terminis de conservació

En l’empresa tractem les dades personals per a les següents finalitats:

1.- RESERVES: Gestionem les reserves, i les relacions prèvies al seu hostalatge. Legitimació: La base legal per poder tractar les seves dades és la petició d’una reserva basada en l’existència d’una relació pre-contractual.

El termini de conservació: les dades seran eliminades si no es formalitza la reserva.

2.- CLIENTS: Tractem les dades dels clients per a la gestió dels serveis de l’hotel i allotjament contractats, així com gestió de cobraments i la facuración dels mateixos.

Legitimació: La base legal per al tractament és l’existència d’una relació contractual (check-*in)per a la prestació dels serveis sol·licitats.

El termini de conservació: Les seves dades seran conservades, mentre duri la relació contractual establerta, i amb posterioritat, durant els terminis establerts legalment per a la resolució de possibles responsabilitats derivades de la mateixa. Les dades relatives a pagaments i facturació es conservaran durant els terminis establerts en la normativa corresponent en matèria comptable i fiscal.

3.- ACCIONS COMERCIALS i MÀRQUETING: L’empresa utilitzarà les dades de contacte per remetre’ls comunicacions comercials sobre serveis, activitats i promocions que puguin ser del seu interès quan hagi obtingut prèviament el seu consentiment inequívoc. Aquest consentiment podrà revoalo en cualqueirmoment a través dels sistemes indicats en cada comunicat que rebi.

Legitimació: La base legal per al citat tractament és el seu consentiment que es considera otrogado a través de l’acceptació de la casila habilitada a aquest efecte.

El termini de conservació: les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

4.- FORMULARI CONTACTO WEB: Les dades de contacte obtinguts a través del formulari contacto de la Web serà tractats unicamenteper atendre les seves sol·licituds.

Legitimació: La base legal per al tractament és el seu consentiment que es considera atorgat amb el envio volunario de les seves dades i l’acceptació de la present política de protecció de dades.

El termini de conservació: les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

5.- DADES DE PROVEÏDORS I COL·LABORADORS: Tractem les dades dels nostres proveïdors per a la gestió de comandes i pagaments, així com mantenir una base de dades de contactes per a possibles futures contractacions i/o col·laboracions.

Legitimació: La base legal per al tractament és l’existència d’una relació contractual i el consentiment que es considera atorgat amb el lliurament voluntari de les seves dades a l’empresa.

El termini de conservació: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals i en la legislació comptable i fiscal.

6.- VIDEOVIGILANCIA: L’hotel disposa de càmeres de videovigilancia degudament senyalitzades i instal·lades per raons de seguretat i vigilància de l’edifici.

Legitimació: La base legal per al tractament de vigilància i seguretat és l’interès legítim perseguit per l’empresa a preservar la seguretat en les persones, béns i instal·lacions.

El termini de conservació: les imatges recaptades es conservaran durant el termini màxim d’un mes sent eliminades posteriorment.

Obligació de facilitar les seves dades: Vostè no està obligat a facilitar-nos les dades sol·licitades, però l’aportació dels mateixos és un requisit necessari per a la prestació dels nostres serveis i/ o la resposta a les seves consultes.

Principi de qualitat de les dades: Les dades personals que recull l’hotel, són els necessaris per prestar-li el servei, sent adequats, pertinents i no excessius, limitats al necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractats.
Preguem què per mantenir les dades actuals, exactes i al dia, ens comuniqui qualsevol canvi o modificació que hagi pogut produir-se.

3.- Destinataris de les dades personals

L’empresa comunicarà les seves dades a tercers en els següents suposats:

Per obligació legal, les dades dels hostes seran comunicats a les forces i cossos de seguretat de l’estat. (Llei 4/2015, de Protecció de la Seguretat Ciutadana)

També podran es comunicats a l’administració tributària per a pagament d’impostos, a jutges, tribunals que ho sol·licitin per via judicial.

No està prevista la transferència internacional de dades.

4.- Drets dels titulars de les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant.

. A continuació, li indiquem els seus drets:

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’empresa deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Portabilitat: L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a l’empresa, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.
Li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (AEPD.- www.agpd.es) en el cas que no hagi vist satisfets l’exercici dels seus drets aquí indicats.

Per exercir els citats drets pot posar-se en contacte a través de l’e-mail monica@hostalgrau.com indicant la següent informació:

Nom i cognoms

Nombre DNI

E-mail de contacte

Dret que desitja exercitar.

Dades sobre els quals realitza la seva sol·licitud

En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva sol·licitud notificant-li-ho al seu mail indicat.

5.- Seguretat en el tractament

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, l’empresa aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.