Aviso legal

Per donar compliment a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la informació i Çomercio Electrònic comuniquem a continuació les següents dades:

Titular de la Web
ECO HOSTAL GRAU, S.L.
CIF: B66907643
Domicili: Calle Ramelleres nº 27, 08001 de Barcelona
E-mail: monica.vallejo@hostalgrau.com
Registre mercantil: Inscrita en el registre mercantil de Barcelona, tom 3861, llibre 515, foli 54, inscripció 55
(D’ara endavant ECOHOSTAL GRAU)

1.- Termes d’ús
L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda a la present pàgina Web per a les seves pròpies necessitats exclusivament i a no realitzar directa o indirectament cap tipus d’explotació comercial dels continguts i serveis als quals té accés. L’usuari tindrà dret a l’accés lliure i gratuït de la informació pública recollida en la mateixa, si ben RESSÒ HOSTAL GRAU es reserva el dret a restringir l’accés a determinades seccions i serveis del Portal. És intenció de RESSÒ HOSTAL GRAU oferir a tot moment una informació veraç i actualitzada. No obstant això, aquesta informació pot contenir incorreccions tipogràfiques o fins i tot tècniques i RESSÒ HOSTAL GRAU no es responsabilitza de la idoneïtat de la informació continguda a la Web.

2.- Enllaços (Links)
Aquesta Web pot oferir diferents enllaços amb altres pàgines Web de tercers, el contingut dels quals pot variar, de forma ràpida, per les característiques pròpies d’Internet. Per tant, ECO HOSTAL GRAU no es fa responsable de les informacions, serveis i contingut en general d’aquestes pàgines Web de tercers.

Qualsevol pàgina externa a la qual s’accedeixi des de la pàgina de ECO HOSTAL GRAU és independent i ECO HOSTAL GRAU no té cap control del contingut d’aquesta pàgina. A més, un enllaç amb qualsevol altra pàgina que no sigui de ECO HOSTAL GRAU no implica que aquesta recolzi o accepti cap responsabilitat pel seu contingut o ús.

En el cas que ECO HOSTAL GRAU tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent com més aviat millor.

3.- Drets de propietat intel·lectual i industrial
Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de programari continguts a la present pàgina Web), són propietat de ECO HOSTAL GRAU. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent de RESSÒ HOSTAL GRAU, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi de la utilització necessària per a la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts. L’accés als serveis subministrats no suposa per part de ECO HOSTAL GRAU renuncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars de dites dretes, sense perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular de tals drets, s’utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari. La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l’usuari.

4.- Ètica i responsabilitat de l’usuari de la pàgina Web corporativa: ECO HOSTAL GRAU no serà en cap cas responsable de l’ús de la Web Corporativa que realitzi l’usuari. L’usuari s’abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l’ús de la Web corporativa o dels recursos posats a la seva disposició que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de ECO HOSTAL GRAU o de tercers, que vulneri o transgreda l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat i deixarà en tot cas indemne a ECO HOSTAL GRAU front qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es present enfront d’ella com a conseqüència d’aquest ús. L’usuari s’abstindrà de dur a terme per qualsevol mitjà qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a ECO HOSTAL GRAU, així com d’introducció o difondre a la Xarxa programes, virus, applets, o qualsevol instrument físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració a la Xarxa, en el sistema, o en els equips de tercers.

5.- Llei aplicable – Jurisdicció
La resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb el present lloc web es regirà per la legislació espanyola, sent exclusivament competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona