Reserva ara

Política de Privacitat

*POLITICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Reglament europeu 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades

Tant la privacitat de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per a ECO HOSTAL GRAU, S.L. Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal obtinguts dels seus clients, contactes i proveïdors i podrà variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent en cada moment. És per això que l'empresa es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en què s'accedeixi a la web.

Data última actualització: 1/05/2022

1.- Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

ECO HOSTAL GRAU, S.L.

B66907643

Carrer *Ramelleres núm. 27, 08001 de Barcelona
E-mail: monica@hostalgrau.com

2.- Amb quina finalitat tractem les teves dades, quina és la base legal per al seu tractament i durant quant temps els conservem?

Les dades personals que recull l'hotel, són els necessaris per a prestar-li el servei, sent adequats, pertinents i no excessius, limitats al necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractats.

Preguem què per a mantenir les dades actuals, exactes i al dia, ens comuniquis qualsevol canvi o modificació que hagi pogut produir-se.

A l'hotel tractem les dades personals per a les següents finalitats:

1.- RESERVES: Gestionem les reserves, i les relacions prèvies al seu hostalatge.

Legitimació: La base legal per a poder tractar les seves dades és el seu consentiment atorgat amb l'acceptació de la present política de protecció de dades i/o l'existència d'una relació precontractual basada en la petició d'una reserva.

El termini de conservació: les dades seran eliminades si no es formalitza la reserva.

2.- CLIENTS: Tractem les dades dels clients per a la gestió dels serveis de l'hotel i allotjament contractats, així com gestió de cobraments i la *facuración d'aquests. 

Legitimació: La base legal per al tractament és l'existència d'una relació contractual (*check-*in) per a la prestació dels serveis sol·licitats.

El termini de conservació: Les seves dades seran conservades, mentre duri la relació contractual establerta, i amb posterioritat, durant els terminis establerts legalment per a la resolució de possibles responsabilitats derivades d'aquesta. Les dades relatives a pagaments i facturació es conservaran durant els terminis establerts en la normativa corresponent en matèria comptable i fiscal.

3.- ACCIONS COMERCIALS i MÀRQUETING: L'hotel utilitzarà les dades de contacte per a remetre'ls comunicacions comercials sobre serveis, activitats i promocions que puguin ser del seu interès quan hagi obtingut prèviament el seu consentiment inequívoc. Aquest consentiment podrà revocar-ho en *cualqueir moment a través dels sistemes indicats en cada comunicat que rebi. 

Legitimació: La base legal per al citat tractament és el seu consentiment que es considera *otrogado a través de l'acceptació de la *casila habilitada a aquest efecte.

El termini de conservació: les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

4.- DADES DE PROVEÏDORS I COL·LABORADORS: Tractem les dades dels nostres proveïdors per a la gestió de comandes i pagaments, així com mantenir una base de dades de contactes per a possibles futures contractacions i/o col·laboracions.

Legitimació: La base legal per al tractament és l'existència d'una relació contractual i el *consnetimeinto que es considera *otrogado amb el lliurament voluntari de les seves dades a l'empresa.

El termini de conservació: les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals i en la legislació comptable i fiscal.

5.- VIDEOVIGILÀNCIA: L'hotel disposa de càmeres de videovigilància degudament senyalitzades i instal·lades per raons de seguretat i vigilància de l'edifici.

Legitimació: La base legal per al tractament de vigilància i seguretat és l'interès legitimo de l'empresa a preservar la seguretat en les persones, béns i instal·lacions.

El termini de conservació: les imatges recaptades es conservaran durant el termini màxim d'un mes sent eliminades posteriorment.

3.- A qui comunicarem les teves dades?

L'hotel comunicarà les seves dades personals a tercers en els següents suposats:

Per obligació legal, les dades dels hostes seran comunicats a les forces i cossos de seguretat de l'estat. (Llei 4/2015, de Protecció de la Seguretat Ciutadana)

També podran es comunicats a l'administració tributària per a pagament d'impostos, a jutges, tribunals que ho sol·licitin per via judicial.

No està prevista la transferència internacional de dades.

4.- Quins són els teus drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant.

A continuació, t'indiquem els teus drets:


Dret d'accés

Dret d'accés a les teves dades personals per a saber si s'estan tractant dades personals i obtenir una còpia d'aquests.

Dret de rectificació

Dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.

Dret de supressió

Dret a sol·licitar la supressió de les teves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

Dret a la limitació

Podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. 


Dret d'oposició

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. L'empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret a la portabilitat

Tindràs dret a rebre les dades personals que t'incumbeixin, que hagis facilitat en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

Dret a reclamar

T'informem del teu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (AEPD.- www.agpd.es) en el cas que no hagis vist satisfet l'exercici dels teus drets aquí indicats.

Per a exercir els citats drets pots posar-te en contacte amb el nostre delegat de protecció de dades a través de l'e-mail monica@hostalgrau.com indicant la següent informació:

Nom i cognoms,

Número DNI (quan escaigui)

E-mail de contacte,

Dret que desitja exercitar,

Dades sobre els quals realitza la seva sol·licitud

En el termini màxim d'un mes resoldrem la teva sol·licitud notificant-te'l al mail que ens hagis indicat.

5.- Seguretat en el tractament

Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i els fins del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques,  l'empresa  aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.